پروژه های در حال اجرا

آیتمنام و مشخصات پروژهنام کارفرما
۱اجرای عملیات توسعه فیدرهای ۲۰ کیلوولت پست های ۶۳/۲۰ کیلوولت یاخچی آباد و مهر شهر کرج بصورت EPC برق منطقه ای تهران
۲عملیات اجرایی افزایش فیدر ۲۰ کیلوولت در پستهای ۶۳ کیلوولت شیرپاک، جمالزاده و سعدآبادبرق منطقه ای تهران
۳عملیات ساختمانی و اجرایی نصب، تست و راه اندازی بانک خازنی پست ۶۳ کیلوولت قم ۱برق منطقه ای تهران
۴عملیات ساختمانی و اجرایی نصب، تست و راه اندازی بانک خازنی پست ۶۳ کیلوولت سلفچگانبرق منطقه ای تهران

 

به بالای صفحه بردن