پروژه های در حال اجرا

آیتمنام و مشخصات پروژهنام کارفرما
۱بیمه و حمل قسمتی از تجهیزات، اجرای عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی ترانسفورماتور ۲۳۰/۲۰ کیلوولت و سایر تجهیزات ۲۳۰ و ۲۰ کیلوولت در پست جازموریانبرق منطقه ای کرمان

 

به بالای صفحه بردن